ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Предмет

Настоящият документ представлява общи условия и условия за ползване на уеб сайта www.kardashev.eu, които уреждат правилата за използването на функционалностите на www.kardashev.eu, включително сключването на договор за предоставяне на услуги от тази платформа за онлайн консултации.

2.Общи положения 

С настоящите Условия за ползване, на основание чл. 48 – 61 от Закона за защита на правата на потребителите, определят реда, сроковете и условията за сключване на договор за предоставяне на услуги от разстояние между адвокат Георги Кардашев чрез сайта www.kardashev.eu, наричан за краткост по-долу Изпълнител и посетителите на сайта, които ползват предоставянrте чрез него услуги, наричани за краткост по-долу Клиенти.

Настоящите Условия за ползване се прилагат във всички случаи, когато се сключва дистанционен договор между адвокат Георги Кардашев и физическо и/ или юридическо лице за предоставяне на услуга от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението до сключване на договора страните не са във физически контакт помежду си.

3.Данни за Изпълнителя

Адвокат Георги Росенов Кардашев

БУЛСТАТ: 180213567

гр. София, бул. Витоша №78, ет.2, ап. 5

телефон за връзка: +359 8888 617 223

Имейл адрес: georgi@kardashev.eu

4.Дефиниции

4.1. „Онлайн Консултация” е даване на мнение от специалист в съответната област по поставения/те от Клиента въпрос/и, в рамките на оповестените в сайта области, което се ограничава до предоставянето на най-основна, изходна информация по поставения въпрос, и което се предоставя посредством посочена от Клиента електронна поща или друго средство за комуникация между Изпълнителя и Клиента от разстояние.

4.2. „Запитване” представлява всеки отправен въпрос от страна на Клиент към Изпълнителя посредством наличната на сайта електронна форма.

4.3. „Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата www.kardashev.eu.

4.4. „Клиент” е всяко физическо лице или юридическо лице, което е сключило договор за получаване на онлайн консултация от www.kardashev.eu въз основа на тези Условия.

4.5. „Услуга” е която и да е онлайн консултация по смисъла на общите условия, предлагана от www.kardashev.eu .

5. Промени в клаузите на договора и прекратяване

Изпълнителят може да променя настоящите Общи условия. Промяната влиза в сила след публикуването й в страницата на Изпълнителя в Интернет. При промяна Изпълнителят се задължава на видно място в главната си страница да публикува съобщение, че има промяна на Договора. В случай, че Клиентът не инициира прекратяване на договора, се счита, че го приема заедно с внесените промени.

6. Събиране на лични данни

6.1 За целите на предоставяне услугите, предлагани от Изпълнителя, се налага събирането на лични данни на клиента като име, адрес, телефон, електронна поща и ЕГН.

6.2 Изпълнителят гарантира на своите Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Изпълнителят  защитава личните данни на Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за предоставяне на услуга, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Изпълнителят  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

6.3 Изпълнителят  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

6.4 Изпълнителят използва събираната лична информация изключително и само за целите на предлаганите услуги за електронни разплащания. Изпълнението на платежните процеси неминуемо води до необходимостта от споделяне на част от тази информация с банкови и други институции, отговорни за обработката на транзакции с банкови карти. Както Изпълнителят, така и тези институции не предоставят на трета страна лична информация за клиентите, освен в случаитe, посочени в законовите и нормативни разпоредби на РБългария.

7. Условия и начин на пазаруване

7.1 За да извърши заявка за предоставяне на предлаганите в www.kardashev.eu услуги, Клиентът попълва формата за онлайн консултация, чрез натискане на едноименен бутон и следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответното запитване.

7.2 Клиентът се задължава и отговаря за това, всички данни за консултацията, която е заявил чрез завършеното си и изпратено на Изпълнителя запитване, да са верни, пълни и точни към датата на отправяне на Запитването.

8.Сключване на договор

8.1 Договорът за предоставяне на услуги от разстояние между Клиента и Изпълнителя се смята за сключен в момента на приемане на настоящите общи условия от страна на Клиента, чрез потвърждаването на поръчката и получаването на уникален номер от автоматизираната система.
8.2. Договорът за предоставяне на услуги от разстояние между Клиента и Изпълнителя, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Клиента в Сайта.

8.3. С изпращането на запитването Клиентът разрешава на Изпълнителя да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направеното запитване или сключения Договор.

9.Доставка на услугата

9.1. Работното време на www.kardashev.eu е всеки работен ден от 08:00ч. до 18:00ч.

9.2. Клиентът ще получи Онлайн Консултация по направеното от него Запитване на посочения от него в регистрационната форма Имейл адрес до 24 /двадесет и четири/ часа в рамките на работното време, считано от момента на извършване на заплащане на услугата от Клиента и получаване на цената на услугата от Изпълнителя.

9.3. Запитвания, направени извън посоченото в т.9.1. работно време, ще получат отговор в рамките на 24 /двадесет и четири/ часа след началото на работното време на следващия ден.

10. Защита на личните данни и декларация съгласие за предоставяне на лични данни

10.1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Изпълнителя, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за изпълнение на сключения договор от разстояние, както и за всякакви законосъобразни цели.

10.2. Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Запитването или Договора без предварителното писмено съгласие на Изпълнителя.

10.3. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола.

10.4. За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

10.5. Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

10.6. Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

10.7. Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

11.Плащане

11.1 Цените на Услугите, обявени в сайта www.kardashev.eu са крайни и включват всички данъци.

11.2 Цените на сайта не включват разноски за куриер, държавни такси, когато услугата предполага заплащането на такива, както и всякакви други плащания към трети лица, които са необходими за предоставянето на услугите.

11.3 Цените на услугите се заплащат авансово, посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането, от една страна, е доброволно изявление на Клиента, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна, представлява електронно волеизявление от страна на Клиента, че е съгласен с Общите условия за предоставяне на Онлайн Консултация.

12.Възможни начини за плащане

12.1.Плащане чрез наложен платеж – изпраща се фактура на адрес по куриер. При доставка на фактурата плащате дължимата сума на куриера. Допълнително се заплаща таксата за доставка на съответната куриерска фирма, допълнително се заплаща и ако сте заявили фиксиран час за доставка.

12.2. Плащане чрез банков превод – след завършване на поръчката потребителят заплаща дължимата сума чрез банков превод по посочената в сайта банкова сметка.

13.Отказ от Запитване и възстановяване на суми

13.1 С приемането на Общите условия на www.kardashev.eu Клиентът декларира, че съгласно чл.57, т.1 от Закон за защита на потребителите се отказва от правото си на отказ по чл.50 – чл.56 от същия закон, след като Изпълнителят предостави заявената консултация (услуга).

14. Заключителни условия за ползване

14.1. За всички неуредени в настоящите Условия, както и в Общите условия на www.kardashev.eu, въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство.

14.2. При възникване на спорове, страните уреждат същите по пътя на преговорите и в дух на взаимно разбирателство, а при невъзможност за постигане на съгласие ще отнасят спора за решаване от компетентния български съд.