квалифицирани адвокати и специалисти, практикуващи във всички клонове на правото

ПРАВНИ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ

kARDASHEV

Търговско право

Структурата, която избирате за вашата фирма има важно значение за развитието и операциите, които ще може да извършва, вътрешно фирмените отношения със съдружниците и други въпроси. Ние ще ви помогнем да подберете оптималния вариант за учредяване на фирма по българското законодателство, нейните структури, клонове, партньорство. Ще ви осигурим необходимата правна и икономическа информация за разрешаване на въпросите, които ежедневно възникват в една икономическа структура.

       Ще се постараем да получите ясна представа как да структурирате бизнеса си така, че да отговаряте на всички изисквания на действащото законодателство и на изискванията на търговските банки и други институции. При необходимост ще помогнем за изграждането на първоначалната документация във вашата фирма и ще продължим да ви съветваме за промените в нормативната уредба или по проблеми свързани с развитието на вашето дружество.

       Нашите услуги включват:

 • Съвети по регистрацията и структурирането на дружествата и изпълнението на взетите решения
 • Съвети по отношение вътрешното устройство и документооборота във и извън фирмата и изготвяне на необходимата документация.
 • Съвети по отношение променящото се законодателство
 • Съвети и изготвяне на договори свързани с вашите бизнес отношения
 • Консултации и водене на счетоводството във вашето дружество.
 • Представителство пред държавни, данъчни, митнически и други органи.
 • Преговори за сключване на договори или издаване на лицензи.
 • Защита на вашата търговска марка и др.

Международни финансови и търговски операции

Ще ви съдействаме в подготовката и осъществяването на финансови и външнотърговски операции, както и в обезпечаването на пълен обем от правно обслужване на чуждестранни юридически лица и/или клонове на такива, регистрирани на територията на Република България. Ние можем да ви посъветваме как да направите изгодни инвестиции в чужбина или да намерим подходящият партньор, с цел изграждане на съвместно дружество в Република България или с цел сключване на договор за търговско представителство.

      

       Нашите услуги включват:

 

 • Съвети при оформяне на сделки с чужди дружества.
 • Помощ при получаване на необходимите разрешения от съответните държавни органи при извършване на международни валутни операции или търговски сделки с чужбина.
 • Оказване на съдействие в намирането и преговори с евентуални ваши партньори в чужбина.
 • Анализи на съответното законодателство.
 • Изготвяне на необходимите документи на съответните езици за партньорство, за представителство.

Управление на вземанията и задълженията

Анализираме събираемостта на Вашите вземания. Изготвяме покани за доброволно плащане и осъществяваме контакт с длъжниците. Изготвяме споразумения за изплащане на Вашите задължения.

Трудово право

Ще ви предоставим необходимата юридическа експертиза в областта на трудовите правоотношения, както консултации във връзка с въпроси по прилагане на Кодекса на труда и другите нормативни актове по трудовото законодателство. При необходиост ще ви представляваме пред съда по трудовоправни спорове.

Административно право

Ще ви окажем необходимата юридическа помощ и правна защита срещу незаконосъобразни административни актове. В състояние сме да ви консултираме и в процеса по подготовка на съответните административни актове.

Облигационно право

Ще ви консултираме по отношение на предстоящите ви облигационни взаимоотношения и ще изготвим необходимия договор, който да защити правата и интересите ви.

Защита на личните данни

Прилагането на Регламента за защита на личните данни поставя редица въпроси пред различните дружества и лица. Ние можем да ви помогнем за разрешаването им.

Консултиране на публични органи

Предоставям консултации на органи на централната власт и местното самоуправление във връзка с техните компетенции и правомощия.

В областта на интелектуалната собственост, авторското право, търговските марки

Имаме възможност да ви предоставим ценни консултации във връзка със защита на авторско право и сродните му права, да изготвим лицензионни договори, както и да ви представляваме по спорове по защита на авторско право и др., Ще извършим необходимите проучвания и регистрация на индустриална собственост – патенти, полезни модели, търговски марки, промишлен дизайн, включително регистрация на Европейска търговска марка и промишлен дизайн.

Търговска несъстоятелност

Ще ви предоставим консултации и услуги относно същността и развитието на производството по несъстоятелност; процесуално представителство в производства по несъстоятелност; участие в преговори с кредитори и длъжници; подготовка на молби за откриване на производство по несъстоятелност, както и на молби за предявяване на вземания; съдействие при подготовка и депозиране на възражения срещу списъци с приетите вземания и подаване на установителни искове за (не)съществуване на вземания към длъжника в производството; съдействие във връзка с продължаване на започнали производства по изпълнителни дела при открито производство по несъстоятелност; съдействие във връзка с продължаване на започнали изпълнителни действия по ЗОЗ; проучване на варианти за завеждане на отменителни искове; подготовка на молби за отмяна на решения на събрания на кредиторите; съдействие при изработване на оздравителен план; съдействие при цялостно проучване на документи относно активи, предлагани на публична продан в производство по несъстоятелност и подпомагане при подготовката на документите за участие в публична продан по реда на ТЗ.

Банковото право

Оказваме правна подкрепа както на кредиторите – водещи инвестиционни и търговски банки и финансови институции, така и на кредитополучателите – местни и международни компании и физически лица. Може да се възползвате от нашите услуги при изготвянето на различни комплексни договори, материализиращи редица видове финансови сделки: банково кредитиране, финансиране на придобивания и реструктурирания, експортно кредитиране, реструктуриране на дълг, обезпечаване на дълг, цесии, сделки на финансовите пазари, междукредиторски споразумения, отношения във връзка с плащания, различни видове банкови сделки и др.

Обществени поръчки

Анализираме условията за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и подготвяме тръжни документация. Оказваме необходимата правна помощ при спорни въпроси във връзка с изпълнението на договори за изпълнение на обществени поръчки, както и в случай на обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

В областта на процесуалното представителство

Държавните такси, времетраенето на гражданските и търговските дела и ред други причини принуждават фирмите и гражданите да правят опити за избягването им по пътя на преговорите или арбитража. Нашата кантора е изградила политика, която се опитва да следва тези тенденции и да задоволи исканията на клиентите си. Преди да препоръчаме водене на съдебен процес, ние се опитваме чрез преговори да постигнем взаимоизгоден резултат между страните. Едва след този винаги оправдан опит, се започва подготовка за съдебно разрешаване на възникналия спор. Опитът ни позволява да претендираме за доказано качество на нашите услуги в областта на гражданския процес и административния процес. Опитът на нашите специалисти води до прецизност на съдебно-счетоводните експертизи, които са в основата на всеки съдебен процес с имуществен характер.

       Нашите услуги включват:

 • Съвети, водене на преговори и изготвяне на извънсъдебни споразумения.
 • Медиация
 • Подготовка и водене на арбитражни дела пред АС на БТПП, пред АС на БСК, международен арбитраж.
 • Подготовка и водене на съдебни дела в областта на търговското, банковото, трудовото, авторското, вещното, гражданското, административното и наследственото прав.
 • Изготвяне на необходимите документи за снабдяване със Заповед за изпълнение на парично задължение и на Изпълнителен лист по реда на Заповедното производство по ГПК.

В областта на изпълнителното производство

Специализираният ни екип има богат опит в областта на гражданския процес и изпълнителното производство.

Нашите услуги включват:

 • събиране на вземания по съдебни и извънсъдебни изпълнителни основания;
 • снабдяване с изпълнителни листове, на основание извлечение от банкова сметка и други допустими от законодателството документи;
 • процесуално представителство в хода на изпълнителното производство;
 • изпълнение върху банкови сметки, движимо и недвижимо имущество на длъжника, всички необходими действия от страна на взискателя;
 • защита на длъжника в производството, посредством всички предвидени в закона правни възможности.

ТЪРГОВСКО, ТРУДОВО, БАНКОВО ПРАВО, КОНСУЛТАЦИИ ЗА ВСИЧКИ ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТ КОИТО ИМАТЕ НУЖДА

ПРАВНИ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ

контакти